Viso gyvenimo svorio praradimas rytu apvaizdos ri. Pirkite kokybišką xanax internetu

Dykumos tyloje ir vienatvėje kiekvienas prisiliečia prie savo tikrojo įvaizdžio, palygina save su begalybe, savo kaip smėlio grūdelio trapumą su uolos — Dievo slėpinio tvirtumu. Šiuo atveju pereinant nuo didesnio kūno į labiau išsiliejusį Alderton Kas išėjo iš Bažnyčios, neretai tai padarė dėl tokių priežasčių, kurios, jeigu jas gerai suprasime ir įvertinsime, gali juos sugrąžinti. Šventosios Dvasios veikimas sudėtingose ir užstrigusiose situacijose pajuntamas širdyje kaip pažvelgimas paprasčiau ir prioritetų išsiaiškinimas, kreipiantis link tikslo, į kurį ji nori mus nuvesti.

Evangelizuoti — tai ne nešti žinią, kuri pasaulio yra pripažinta kaip naudinga, ir ne veržtis per prievartą, ne būti matomu ir žeisti, ne spindėti ir akinti, bet skelbti Jėzų Kristų mumyse kaip viltį plg. Kol 1, maloningais žodžiais Lk 4, 22pavyzdingu elgesiu tarp žmonių plg. Budrumo pranašystė Praeitis: juk čia yra susirinkusi Kristaus Bažnyčia su savo tradicija, savo istorija, savo susirinkimais, savo mokytojais, savo šventaisiais Dabartis: juk mes atsisveikiname, kad eitume į šiandienos pasaulį su jo skurdu, jo kančiomis, jo nuodėmėmis, bet taip pat su jo šlovingais pasiekimais, jo vertybėmis, jo dorybėmis Galiausiai ateitis — ji ten, įsakmiame žmonių reikalavime didesnio teisingumo, jų taikos troškime, jų sąmoningame ar nesąmoningame troškulyje aukštesnio gyvenimo, būtent to, kurį Kristus nori jiems duoti Jaučiame jų lengvumą ir svorį, ir tuo pat metu tyrinėjame, ar nepasirodys nenuspėjamas debesėlis.

Kuklus daigelis Naujienos, kuri negali būti nutylėta. Pašvęstasis gyvenimas patiria reiklių pasikeitimų ir naujų poreikių laikotarpį. Krizė — tai būsena, kurioje esame pašaukti atlikti evangelinę įžvalgą, tai galimybė išmintingai pasirinkti — kaip Rašto aiškintojui, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų Mt 13, Ir nepamirškime, kad istorija patiria pagundą pasilaikyti daugiau, negu kada nors bus galima panaudoti.

Viešpats myli mus amžina meile plg. Iz 54, 8ir pasitikėjimas juo mus kviečia į laisvę. Drauge tyrinėkime horizontą Rom 13,išlikdami budrūs.

Ankstyvosios bendruomenės pradėjo formuotis tinklaraščiuose ir skelbimų lentose. Buvo įkurti klubai.

Mes esame kviečiami atlikti perėjimą Išeinanti Bažnyčia — vienas iš Popiežiui Pranciškui būdingų posakių kaip kairós, malonės laiką, kuris reikalauja išsižadėjimo, prašo palikti tai, kas jau pažįstama, pradėti ilgą ir nelengvą kelionę, kaip Abraomas link Kanaano žemės plg. Pr 12,kaip Mozė link paslaptingos su patriarchais surištos žemės plg.

Iš 3,kaip Elijas link Sidonijos Sareptos — visi jie link slėpiningų žemių, įžvelgiamų tik tikėjimu.

lieknėjimo ppt

Čia nekalbame apie tai, kad reikia atsakyti į klausimą, ar tai, ką darome, yra gera. Įžvalgų ieškojimas kreipia akis link horizontų, kuriuos Dvasia siūlo Bažnyčiai, aiškina rytinį žvaigždžių šnabždesį, nepalikdamas atsarginių išėjimų nė savadarbių nuorodų, leidžiasi vedamas link didžių dalykų per mažus ir trapius ženklus, panaudojant menkus išteklius.

Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą Fil 3, Viltis remiasi ne mūsų pajėgumais ir mūsų skaičiais, bet Šventosios Dvasios dovanomis: tikėjimu, bendryste, misija. Mums keliaujant atsiveria naujos sienos, naujos tikrovės, kitokios kultūros, kitokie poreikiai, periferijos. Pakartojant komandinį pranašo Elijo ir jo tarno žaidimą, reikia susikaupti maldai, jaučiant aistrą ir atjautą dėl gerovės tautos, kuri išgyvena pasimetimą ir dažnai kančią.

Tą lengvą vėjelį galima šiandien sutapatinti su daugybe neramių troškimų mūsų amžininkų, kurie ieško išmintingų pašnekovų, kantrių bendrakeleivių, sugebančių nuoširdžiai priimti, malonės palengvintojų, o ne kontrolierių naujiems broliškumo ir išganymo laikams.

Lygiai taip pat yra būtina, kad šis išėjimas būtų atliktas visų kartu, paprastai ir aiškiai vedant tiems, kurie tarnauja kaip vadovai Viešpaties veido ir jo valios ieškojime. Pašauktuosius į šią tarnystę kviečiame ją atlikti paklūstant Šventajai Dvasiai, drąsiai ir ištvermingai, kad sudėtinga situacija ir perėjimas būtų valdomas, kad žingsniai nesulėtėtų ar visiškai nesustotų.

Jn 6, 9ir įžvelgti mažame debesėlyje, ne didesniame už žmogaus ranką, besiartinančią didelę liūtį, laikas. Esame pašaukti ne nerimastingam administraciniam vadovavimui, bet vadovavimo tarnystei, su evangeliniu aiškumu vedančiai keliu, kurį reikia visiems kartu širdžių vienybėje nueiti trapioje dabartyje, brandinančioje ateitį.

Gali pasitaikyti tokių kurie vis grįžta į praeitį, kurie su nostalgija iškelia jos privalumus, kurie maištauja tyloje arba kelia abejones dėl priemonių, lėšų, žmonių trūkumo.

„Pro-Ana“ ir „Pro-Mia“ religinės grupės

Esame pašaukti kantrybės malonei, laukti ir vėl tyrinėti dangų, net septynis kartus, tiek laiko, kiek reikės, kad visų keliavimas nesustotų dėl keleto tingiųjų: Silpniesiems pasidariau silpnas, kad laimėčiau silpnuosius.

Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip bent kai kuriuos išgelbėčiau. Visa tai darau dėl Evangelijos, kad būčiau jos dalininkas 1 Kor 9, Tebus mums suteiktas sugebėjimas kreipti brolių kelionę į laisvę, laikantis Dievo ritmo ir tempo. Iz 35, 3? Šventosios Dvasios veikimas sudėtingose ir užstrigusiose situacijose pajuntamas širdyje kaip pažvelgimas paprasčiau ir prioritetų išsiaiškinimas, kreipiantis link tikslo, į kurį ji nori mus nuvesti.

Naudinga visada pradėti nuo džiaugsmingų Dvasios judesių, nes ji užtaria neišsakomais atodūsiais [ Ji gerai žino, ko reikia kiekvienai epochai ir kiekvienai akimirkai.

Būtent tai reiškia būti slėpiningai vaisingiems! Turime būti tvirto tikėjimo, bet kartu ir sugebantys atjausti, būti šalia, kūrybiškos dvasios vyrai ir moterys, kurie negali uždaryti dvasios ir charizmos nepajudinamose struktūrose ir baimėje jas palikti. Sugebėjimas kartu ieškoti kelio, metodo [ Turime galvoje, kad reikia iš naujo pajusti atsakomybę visai bendruomenei būti pranašyste, kartu nuolankiai ir kantriai ieškoti įprasminančio žodžio, kuris gali būti dovana, o paskui su paprastumu jį liudyti.

Tai visų laikų įsipareigojimas su vis atnaujinama fantazija: ugdyme, sveikatos apsaugoje, katechezėje, nuolatiniame žmogaus su jo poreikiais, troškimais, paklydimais palydėjime.

Žmogus su savo fizine ir socialine tikrove yra evangelizacijos kelias. Turime pripažinti pavyzdinį didžiadvasiškumą, bet taip pat tai, kad netrūko įtampos ir ideologizavimo pavojaus, ypač pirmaisiais metais po Susirinkimo. Jį visą persunkė begalinė atjauta. Žmogaus poreikių atradimas o jie darosi tuo didesni, kuo labiau auga žemės sūnus sutelkė visą mūsų Sinodo dėmesį.

Žmogiškosios prigimties turtingumo ir tiesos iškėlimas, kurio reikalauja ir kurį palengvina susitikimas su Kristumi, tuo pačiu metu mus veda į suvokimą, jog Bažnyčios ištekliai yra reikšmingi būtent kaip tikrojo žmogiškumo ir žmogaus vystymosi skatinimo [] ištekliai. Tačiau kokį vyrą ir kokią moterį turime prieš save šiandien? Kristaus Dvasios paskatinti esame pašaukti pripažinti tai, kas iš tikrųjų yra žmogiška.

 1. Когда путешественники достигли двухкилометровой высоты, планета напоследок удивила их еще .
 2. Prarasti riebalų pagalvėlę

Kitaip mūsų veikla bus apibrėžta kaip socialinė, panaši į labdaringą NVO, kaip ne kartą pabrėžė Popiežius Pranciškus, [] siekiančią kurti teisingesnę visuomenę, bet visiškai supasaulėjusią, uždarą antgamtinei plotmei ir galiausiai net ir prasilenkiančią su teisingumu.

Socialinio vystymosi skatinimo tikslai turi būti įterpti platesniame horizonte veiklos, kuri išryškina ir saugo Karalystės liudijimą bei tiesą apie žmogų. Mūsų laikais, kai dominuoja visa apimanti globalinė komunikacija ir tuo pačiu nesugebėjimas nuoširdžiai bendrauti, pašvęstasis gyvenimas yra pašauktas būti ženklu, jog įmanomi atviri, skaidrūs, nuoširdūs žmogiški ryšiai.

Esame kviečiami pereiti nuo gyvenimo bendrai prie brolystės malonės. Nuo bendros gyvenimo formos prie žmogiškų santykių evangelinės formos, dėka Dievo meilės, kurią Šventoji Dvasia išliejo mūsų širdyse plg. Rom 5,5. Ką tokia elgsena norime evangelizuoti?!

Jis vyksta iš malonumo kalbėtis ir dėl to, kad konkrečiai praturtina tuos, kurie vienas kitą myli. Pirmojoje Evangelija įsiskverbia į kasdienybę ir parodo savo galią perkeisti ją į gyvenimą meilės horizonte. Antrasis ženklas, būsimojo pasaulio atvaizdas, kuris parodo šio pasaulio turtų reliatyvumą, yra šeimą papildanti ir atspindinti vieta, tuo pačiu ji iš anksto atskleidžia gyvenimo kelionės užbaigimą, o visos žmogiškosios patirtys, net ir pačios sėkmingiausios, tampa labai santykinės, lyginant jas su galutiniu susivienijimu su Dievu.

Esame Evangelijos vietos, kai esame troškimų moterys ir vyrai: susitikimo, susivienijimo, santykio laukimas. Kartais vienuolinės bendruomenės yra kankinamos įtampos, kyla individualizmo ir pasimetimo pavojus, o reikia gilaus bendravimo ir autentiškų santykių. Žmogiškas ir nuosaikus evangelinis stilius pasireiškia ieškojimu, kuris siekia atsimainymo; celibatu dėl karalystės; Dievo ir jo Žodžio ieškojimu ir klausymu; klusnumu, kuris parodo krikščioniškąjį kitoniškumą.

Tai iškalbingi ženklai pasauliui, kuris vėl pradeda ieškoti esminių dalykų. Bendruomenė, kuri sėdi prie stalo ir atpažįsta Kristų, laužantį duoną plg. Lk 24,taip pat yra vieta, kur kiekvienas pripažįsta savo trapumą. Broliškos bendruomenės nesukuria tobulų santykių, bet priima visų ribotumus ir nešioja juos širdyje bei maldoje kaip žaizdą, padarytą meilės įsakymui plg. Jn 13, Tai vieta, kur velykinis slėpinys gydo ir brandina vienybę.

sidabrinis svorio kritimas

Tai malonės įvykis, išmelstas ir gautas brolių ir seserų, kurie yra kartu ne todėl, kad pasirinko vienas kitą, bet dėl pašaukimo — Prisikėlusiojo buvimo kartu patirties. Tarpininkavimo pranašystė Vienuolinės šeimos yra gimusios tam, kad įkvėptų naujus kelius, pasiūlytų nenumatytas kryptis ir gyvai atsilieptų į žmogiškuosius ir dvasinius poreikius.

Gali atsitikti, kad pašvęstasis gyvenimas praranda autoritetą, charizmatišką drąsą ir evangelinį tiesumą, suviliotas savo tapatumui svetimų žiburių.

Sierra apvaizda svorio

Kaskart, kai mėginame grįžti prie šaltinio ir atgauti pirminį Evangelijos šviežumą, išnyra naujų būdų, kūrybinių metodų, kitokių raiškos formų, iškalbingesnių ženklų, žodžių, kupinų naujos reikšmės šiandieniam pasauliui. Dvasia ragina mus pertvarkyti servitium caritatis artimo meilės tarnystę pagal Bažnyčios suvokimą.

Kita vertus, meilė teisingumą pranoksta ir papildo jį dovanojimo ir atleidimo logika. Technologijos įkvepia ir tuo pačiu parodo poreikius bei pažadina troškimus, kuriuos žmogus visada jautė: esame pašaukti apgyventi šias neištirtas žemes, kad papasakotume jums Evangeliją.

Slenkstis — tai vieta, kur dūsauja Dvasia, kur mes nebežinome, ką pasakyti, kurlink kreipti savo lūkesčius, bet Šventoji Dvasia pažįsta Dievo norus plg. Rom 8, 27 ir juos mums parodo. Kartais rizikuojame Šventosios Dvasios keliams pritaikyti kažkada nubraižytus savo žemėlapius, nes ėjimas tuo pačiu keliu mus duoda saugumą.

Turime nuolankiai iš naujo pradėti nuo Kristaus ir Jo Evangelijos patirties, tai yra, nuo patirtinio ir dažnai beginklio žinojimo, panašiai, kaip Dovydas prieš Galijotą. Šis mistinis procesas, įvardintas kaip dvasios gyvenimo pamatas, šiandien susiduria su kitais vertybiniais poreikiais ir jiems suteikia šviesos ir prasmės.

Pašvęstasis gyvenimas Lietuvoje - „Patyrinėkite“ ()

Malda, širdies apvalymas, dorybių praktika susiejami su solidarumu, inkultūracija, dvasiniu ekumenizmu, naująja antropologija, reikalaudami naujos ermeneutikos ir, laikantis patristinės tradicijos, naujų kelių į šventumą.

Pašvęstieji ir pašvęstosios, Dvasios ekspertai ir vidinio žmogaus, kuriame gyvena Kristus, žinovai yra kviečiami judėti šiais keliais, priešinantis tam, kas yra dia-bolicum, kas skaldo ir skiria, išlaisvinant tai, kas yra sim-bolicum, tai yra, kūrinijos sudėtingume teikti pirmenybę ryšiams ir santykiams, planui visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje tartum galvoje Ef 1, Kur bus pašvęstieji?

Ar pasirinkę gyvenimo pagal Evangeliją profesiją ir todėl laisvi nuo pančių mokės kaip sargybiniai sustoti prie ribos, ten, kur žvilgsnis tampa aiškesnis ir aštresnis, o protas nuolankesnis?

Ar visas pašvęstasis gyvenimas mokės atsiliepti į iššūkius tų poreikių, kurie iškyla pasaulio kryžkelėse? Patirtis su vargšais, tarpreliginis ir tarpkultūrinis dialogas, vyro ir moters tarpusavio papildymas, ekologija sergančiame pasaulyje, eugenetika nedelsiant, globalizuota ekonomika, visą planetą apimančios komunikacijos, simbolinė kalba — tai naujieji ermeneutikos horizontai, kurių nepakanka paprasčiausiai išvardinti, jie turi būti apgyvendinti ir perimti Evangelijos raugu, vadovaujant Šventajai Dvasiai, kuri dūsauja visame tame plg.

Rom 8, Tai epochinės reikšmės keliai, kurie verčia suabejoti egzistuojančia vertybių, žodžių, pirmenybių, antropologinių požiūrių sistema.

Numesti svorio dėl benzos

Milijonai žmonių keliauja per pasaulius ir civilizacijas, išjudindami amžiams bėgant nusistovėjusias tapatybes ir skatindami kultūrų bei religijų susimaišymą. Buvo įkurti klubai. Turinys buvo pavogtas ir perkeltas į kitas svetaines.

kūno riebalų procentas praranda laikotarpį

Spalis : atsirado emocijų kerai apie anoreksiją ir arba svorio netekimą. Šie du judesiai yra to paties prieškultūrinio požiūrio į valgymo sutrikimus šakos, todėl daugelis jų istorijos punktų yra tarpusavyje susiję.

Ar xanax padeda numesti svorio - Wii svorio sėkmės istorijos Numesti svorio dėl benzos Pirkite kokybišką xanax internetu Jamie detoksikacijos kopūstų sriuba dieta Apvaizdos ligoninės svorio netekimas Paskelbta Sveika gyvensena Pažymėta ar auga svoris metus rukyti, ar rukymas padeda numesti svorio, kada issivalo organizmas metus rukyti, kaip nepriaugti svorio metus rukyti, kaip valosi organizmas metus rukyti, ok meciau rukyti, organizmo valymas metus rukyti, rukymas ir maitinimas, rūkymas ir sveikata, rukymas ir svoris, rukymas kenkia. Artur Swan. Loading Unsubscribe from Artur Swan? Cancel Unsubscribe.

Pirmoji internetinė informacija apie valgymo sutrikimus prasidėjo Ši medžiaga buvo skirta informuoti žmones apie ligas medicinos požiūriu ir įtraukti turinį, pvz. Ši naudotojo bazė buvo gana ribota, kol internetas taps bendru namuose.

norma svorio netekimas papildai

Šioje svetainėje sukurtos grupės ir svarbi bendruomenė. Daugelis šios pirmosios kartos narių buvo tikrai nustebinti, kad jų būklė turi vardą ir kad kiti žmonės darė panašius dalykus. Tai taip pat buvo karta, kuriai įtakos turėjo Foucauldian naratyvinės terapijos atsiradimas gydant valgymo sutrikimus. Singleris pastebi, kaip šis terapinis metodas paskatino pacientus suvokti save kaip atskirą nuo psichinės naštos. Šiuo gydymo stiliumi tokios problemos kaip anoreksija yra laikomos išorine našta, siekiant pabrėžti mintį, kad pacientai iš esmės nėra problemiški žmonės dėl savo ligų.

Gydymo proceso metu pacientai yra skatinami į tokias ligas kaip anoreksija žiūrėti kaip į išorines, parazitines jėgas, turinčias savo ketinimų, atskiras nuo paties paciento minčių ir poreikių.

Singleris teigia, kad šis populiarus gydymo stilius paskatino suvokti valgymo sutrikimus kaip išorines jėgas, galinčias valdyti savo aukas Singler 28—30, 52— Kai kuriems pacientams tai leido pasveikti per savęs konceptualizavimą.

Kitiems tai paskatino suvokti anoreksiją kaip galingą parazitą, turintį savo minčių ir ketinimų. Tai buvo tie patys metai, kai daugelis tėvų ėmė bijoti, kad jų paaugliai vaikai dalyvavo pro-ED veikloje internete. Pirmą kartą vidutinis amerikietis žinojo apie bendruomenes, kuriose buvo auginamos ir skatinamos tokios anoreksijos ligos Singler Hoffas siekė, kad ši medžiaga būtų pašalinta iš interneto, o interviu taip pat pristatė šią viliojančią bendruomenę daugeliui žmonių, kurie prisijungtų prie tam tikros formos.

Per artimiausius penkerius metus į šią grupę prisijungė tiek daug naujų dalyvių, kurie iš bendrų pro-ED į konkretesnius klubus dalijo pagal temas, pvz. Taip pat išplėsta kalbų bazė.

Juozas Prunskis Dausos mūsų dar palauks vasaris Sierra apvaizda svorio Dausos mūsų dar palauks Nuotykių mėgėjams. Juozas Prunskis Fantastikos čia beveik nėra. Viskas paremta realiais įvykiais ir net realiais Sierra apvaizda svorio. Saviugda Pagal tipą homo sapiens yra. Ar fermentai gali padėti numesti svorio 10 dienų svorio metimo rezultatai L svorio metimas Lėtai deginti riebalus Svorio netekimas ninemsn Tikiuosi Jums patiks kartu su herojais blaškytis po XVI a.

Pro-ED turinį galima rasti olandų, vokiečių, prancūzų ir ispanų kalbomis Casilli, Pailler ir Tubaro Su šia didėjančia narystės baze ir specifiškumu atsirado galimybė radikalioms sektoms atsirasti. Jie taip pat šventė alternatyvius gyvenimo būdus ir saviraiškos laisvę Singler Tai paskatino kultūrą, kurioje nariai galėjo laisvai atmesti atsigavimo idėją, jei jie taip džiaugėsi, ir kur jiems buvo leista ištirti valgymo sutrikimus kaip galiojantį gyvenimo būdo pasirinkimą, o ne deviantą veiksmą ar ligą.

Tai taip pat yra ta vieta, kurioje atsirado naujos deivės, žinomos kaip Ana anoreksijos deivė ir Mia bulimijos deivė. Šie skaičiai buvo naudojami kaip išoriniai vadovai, skatinantys ir remiantys jų šventą maisto neigimo praktiką. Fastin yra dietos piliulė, kuri padeda užkirsti kelią apetitui ir metabolizmui.

 • Элвин, вероятно, был единственным человеком в Диаспаре, способным безнаказанно взирать на изображения, проплывавшие сейчас по экрану.
 • Sierra apvaizda svorio.
 • Lėtas svorio kritimas po rny
 • Однако было неясно, нашли ли они безопасность хотя бы .

Ši tabletė gali padėti svorio netekimui, kai kartu su racionaliomis dietomis ir fizinio krūvio režimu. Laikas, kurį ji turėtų prarasti 15 svarų, gali skirtis. Paprastai saugus svorio padidėjimas svyruoja svarus per savaitę. Xanax has much more potential for addiction than buspar and is not a good long term solution, but can be very useful for a quick reaction to panic attacks.

eco slim prix maroc

Norite numesti svorio? Mitybos specialistai pataria daugiau valgyti šių produktų Neither are known for weight gain, and side effects are minimal numesti svorio dėl benzos both. These medications do not work well with alchohol, potentiating the effect and leading to dangerous consequences. Doctors give trusted answers on uses, effects, side-effects, and cautions: Dr. Bernsteino svorio kritimas Kaip Numesti Svorio? K likes. Sužinok ir tu, kaip greičiau numesti svorio!

Nuorodos kopijavimas Kad actas padeda numesti svorio, dietologės teigimu, yra mitas, kuriuo tiki dalis žmonių. Nuolat didinant krūvį, per pamoką sudeginamų kalorijų skaičius pasiekia ir! Įvairaus amžiaus šokėjų mėgstama salsa per valandą padeda atsisveikinti su kalorijų, o pramoginių ar solo latino pamokos metu sudeginama apie kalorijų. Smagiausia kovoti su nereikalingais kilogramais kartu su bendraminte drauge.

Feb 10, · Svorio metimas gana ilgas ir nelengvas darbas, bet numesti svorio dėl benzos daugiau apie tai žinosite, tuo paprasčiau bus visa tai padaryti.

Dėl patirties stokos ir laivo gedimų, kelionė archaiškomis priemonėmis užtruko 75 dienas, kai Kolumbo ekspedicija - 33 dienas.

 • Sveika, Naujosios Sandoros Moterie Brangūs broliai ir seserys, 1.
 • „Pro-Ana“ ir „Pro-Mia“ religinės grupės - WRSP
 • Numesti svorio dėl benzos - Bernsteino svorio kritimas
 • Ojw svorio metimas
 • Длинная металлическая форма со страшно сложной структурой, которую он никак не мог постигнуть, потому что она была столь же чужда ему, как почти все объекты физического мира.

Vaisiai drėgname ore greitai pradėjo gesti, o miltuose ir grūduose neužilgo atsirado kirminai. Visi dalyviai badavo ir buvo prie išsekimo ribos Pagalvojus — bloga darosi. O vis tiek traukia. Tinklaraščio archyvas Na, mano atveju - paprasčiau. Manau suprantama. O štai Gomesui?