Dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai. Archivum Lithuanicum 14

Septyniolikmetė Charlotte Forten išlaikė stojamąjį egzaminą ir įstojo į Salemo normaliosios mokyklos antrąją klasę. Jeigu jau susidrte su tokiais vadovais, tai i mediaga pads geriau suprasti j pairas.

Taigi Ezopo pasakëèios galëjo bûti iðleistos jau øjø geguþæ. Ðis vertimas — vienintelë ðiuo metu þinoma Schultzo knyga. Jis ketino iðversti ir daugiau Ezopo pasakëèiø apie tai uþsimena pratarmëje, SchEP 3rtaèiau apie vertimà duomenø nëra. Taèiau jo dainø rinkinys neiðlikæs. Karaliauèiaus universiteto profesoriaus, Prûsijos Baþnyèios istoriko Danieliaus Heinricho Arnoldto — duomenimis, Schultzas metais paskirtas Nybudþiø lietuviø parapijos kunigu, — dirbo Lazdynuose netoli Tilþëso aisiais keturias savaites kunigavo Tilþëje, kur ir mirë teturëdamas 26 metus Ruhigo sveikinime vadovas neávardijamas, bet, be jokios abejonës, turimas galvoje Mörlinas, jau daugiau nei tris deðimtmeèius dirbæs Prûsø Lietuvoje metais jis buvo paskirtas kunigu á Gumbinæiðleidæs minëtàjá traktatà ir këlæs susidomëjimà lietuviø kalba.

Daniel Heinrich Arnoldts [ SchEP 8v Deutscho paragintas, Ruhigas taip pat ëmësi lietuviø kalbos studijø. Deutschas ne tik klausinëjo jo apie kai kuriuos ypaè ginèijamus lietuviø kalbos dalykus, bet ir ápareigojo já kà nors apie ðià kalbà paraðyti RgB 4, plg. RgM 9— Apie uosius Ruhigas lotyniðkai paraðë studijà apie lietuviø kalbà, taèiau dël nepalankiø sàlygø ji nebuvo paskelbta. Vëliau Ruhigas gráþo prie savo darbo ir apie metus parengë minëtàjà Meletemà. Ðá dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai jis vëliau iðvertë á vokieèiø kalbà palikdamas tokià pat struktûrà, bet kai kà sutrumpindamas, papildydamas ir pakeisdamas.

Net ir ðiame — jau treèiajame — lietuviø kalbos tyrimo variante Ruhigas sako, kad dingstá jam atsirasti davæs metais tarp kunigø kilæs ginèas RgB 3, plg. RgM 9. Vëliau Ruhigas buvo vienas ið lietuviðko rankraðtinio metø katekizmo ir spausdintos jo versijos tikrintojø, vienas ið metø Naujojo Testamento ir metø Biblijos vertëjø, parengë vokieèiø—lietuviø ir lietuviø—vokieèiø kalbø þodynus. Nors Ruhigas teigia, kad kalbos klausimai buvæ karðtai svarstomi ne tik rankraðèiuose, bet ir spausdintose knygelëse RgM [9]; RgB 4taèiau, kaip sakyta, jø pavadinimø nenurodo.

dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai

Ruhigo informacijà apie Mörlino prieðininkø pozicijà ir spausdintus jø traktatus ðiek tiek papildo Karaliauèiaus archyvaras, Prûsijos literatûros ir kultûros istorikas Georgas Christophoras Pisanskis — Traktate apie Prûsijoje vartojamas tris vietines kalbas Commentatio historico-critica de tribus linguis Regno Prussiae vernaculis Pisanskis raðo, kad dël tarmiø skirtingumo lietuviø kalboje pastebimas ávairavimas bei nevienodi stiliai ir dël to amþiaus pradþioje kilæ ginèai, kokia kalba reikia kalbëti: paprasta ar nuðlifuota ir pataisyta.

Dël pirmosios kovojæs Mörlinas, dël antrosios — Perkuhnas ir Keimelis Iðnaðoje zz Pisanskis nurodo du ðaltinius: 1 metais iðspausdintà Mörlino traktatà Principium primarium in lingva Lithvanica ir 2 Ásruties lietuviø kunigo Johanno Friedricho Focko metø spalio 6 dienos laiðkà Karaliauèiaus Senamiesèio sekretoriui Henrichui Bartschui.

Document Information

Pisanskis pateikë Focko laiðko fragmentà, kur minimas Karaliauèiuje iðleistas Mörlino traktatas ir pora jo prieðininkø Leipzige ir Frankfurte iðspausdintø raðtø: 13 [Georgius Christophorus Pisanski,] Commentatio historico-critica de tribus linguis Regno Prussiae vernaculis [ Georgius Christophorus Pisanski [ Taigi Pisanskis, remdamasis Focko laiðku, paskelbë þinià apie traktatø leidimo vietà.

Tad gali bûti, kad Pisanskis tø traktatø savo rankose neturëjo.

dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai

Pisanskio teiginiais apie diskusijà ir numanomus jos ðaltinius vëliau rëmësi kiti istoriografai. Daugiau duomenø apie Mörlino prieðininkø poleminius leidinius iki ðiol nerasta — jie laikyti dingusiais.

Nëra þinoma, ar tai buvo abiejø autoriø kartu raðyti traktatai, ar kurio nors vieno atskirai. Nebuvo visiðkai aiðki Perkuhno ir Keimelio nuomonë ginèijamais klausimais, iðskyrus teiginius, kad Perkuhnas kaltinæs Mörlinà nemokëjus lietuviø kalbos, o Keimelis siûlæs kurti lietuviø filologinæ draugijà. Focko laiðko vertimà á lietuviø kalbà þr. Lietuviø literatûros istoriografijos chrestomatija iki m.

Verlag der Hartungµchen Druckerei, 2 1 Jacobas Perkuhnas jaunesnysis gimë metais Iðdaguose Gumbinës apskritis. Mirë metø kovo 12 dienà Perkuhnas ne tik dalyvavo lingvistinëje polemikoje, bet ir uþraðinëjo lietuviðkus prieþodþius bei posakius — jo prieþodþiø rinkiná mini Mörlinas savo traktate.

Charlotte Forten Grimké - WRSP

Mörlinas pabrëþia rinkinio vertingumà, taèiau jam kilæ abejoniø, ar tas rinkinys nebus pilnas germanizmø: §. Drum iµt die Arbeit des Tit. Herr Walterkehmer µelbµt µo eine groµµe Arbeit nicht ÷ber º µich nehmen wolte [etc. MPr 22—23 Perkuhnas raðë ir vokieèiø—lietuviø kalbø þodynà.

 1. Kovo 6 d.
 2. Archivum Lithuanicum 5 - Lietuvių kalbos institutas
 3. Svorio netekimas virtualus simuliatorius
 4. Noriu greitai numesti rankos riebalus
 5. Алистра шагала вплотную за ним, держа в ладонях шар холодного, немеркнущего огня, который с самого начала их приключений в недрах Хрустальной Горы вырывал из тьмы то немыслимые ужасы, то неподражаемую красоту.
 6. Предписаны, он вполне сможет их устранить.
 7. Элвин остановил корабль среди руин у края озера, и картина запустения вызвала тоску в его душе.

Já buvo matæs Ruhigas, taèiau tolesnis to þodyno likimas jam neþinomas Ruigys—, Þodynà sudarinëjo ir Perkuhno pirmtakas Valtarkiemio parapijos klebonas Dicelijus kaip minëta, metais Perkuhnas buvo paskirtas jo adjunktu, o vëliau tapo Valtarkiemio parapijos klebonu.

Ruhigas savo þodyno pratarmëje nurodo, kad rengdamas lietuviðkà þodyno registrà, naudojosi rankraðtiniu Dicelijaus lietuviø—vokieèiø kalbø þodynu Ruigys, Nei Dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai rinkti prieþodþiai, nei þodynas nëra iðlikæ. Jurgis Lebedys metais darë prielaidà, kad galbût LMAB Rankraðèiø skyriuje saugomas anoniminis prieþodþiø, patarliø, posakiø ir másliø rinkinys galëtø bûti priskiriamas Perkuhnui Jis iðlikæs ne visas 40 lapøbe pradþios ir pabaigos trûksta prieþodþiø A—D, K—R, másliø R—Þið viso yra áraðai.

LR — IVtaèiau jis pats vargu ar buvo rinkinio sudarytojas. Ðio rankraðtinio smulkiosios tautosakos rinkinio autorystë iki ðiol nëra nustatyta. LR — I; apie já plaèiau þr. Prieþodþiai, patarlës, máslës, paruoðë Jurgis Lebedys, Vilnius: Valstybinë groþinës literatûros leidykla,14— Ðioje knygoje p.

Tai, þinoma, atskiro filologinio ir istorinio tyrimo tema.

Perkuhno kûrybinæ veiklà ðiuo metu galima papildyti dar vienu nauju faktu. Lietuvos mokslø akademijos bibliotekoje rastas jo magistro darbas sign. Ðiame universitete Perkuhnas buvo ásiimatrikuliavæs du kartus: metø liepos 5 ir iøjø liepos 3 dienà Itin maþai biografiniø duomenø apie Keimelio veiklà.

Neþinoma net jo gimimo data. Vadinasi, jis turëjo bûti gimæs Ásrutyje arba jos apylinkëse. Atkreiptinas dëmesys á tai, kad Keimelis Karaliauèiaus universitete imatrikuliuotas tais paèiais metais ir tà patá semestrà kaip Perkuhnas þr.

 • Stoner Vadyba P Su Formatavimu | PDF
 • Riebalų degintojas 24 profesionalios serijos
 • Jei sergate ar numetate svorio

Erler —,taigi jie galëjo bûti bendramoksliai. Arnoldtopresbiteriologijoje pateiktas vienintelis áraðas, kad Keimelis paskirtas á Nemerkiemá priklausiusá Ásruties inspekcijai netrukus po to, kai metais buvo ávesdintas á kunigus. Mirë metø rugsëjo 12 dienà maru. Pagal ðá áraðà galima spræsti, kad Nemerkiemis buvo pirmoji ir paskutinë Keimelio parapija.

Tokio praðymo Perkuhnas negalëjæs nepatenkinti, tad vertimà perskaitæs. Toliau jis iðdësto savo pastabas.

Traktato pradþioje Perkuhnas iðkelia keletà bendresnio pobûdþio negeroviø ir abejoniø dël 19 Georg Erler, Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königsberg i. Traktato pradþia rodo, kad Perkuhnas nëra Mörlino ðalininkas.

dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai

Perkuhnà taip manyti verèianèios kelios prieþastys jas numeruojant traktate padaryta klaida — po treèios eina ðeðta; èia paliekama originalo numeracija : 1.

PerWB 3 3. Prielinksnis y paraðytas vietoj …. Mat niekas kitas negalëjo jø perþiûrëti ir cenzûruoti, kad parodytø, jog mokinys negali bûti virðesnis uþ savo mokytojà Lk 6, Kandidatas pagal savo sàþinæ negali elgtis kitaip. Kyla klausimas, kad galbût jis turëjo ne spausdintà, bet rankraðtiná vertimo variantà Palyginus Perkuhno traktate siûlomas taisyti vietas kaip minëta, jame nurodomas puslapis ir eilutë su Ezopo pasakëèiø tekstu, paaiðkëjo, kad jam á rankas buvo patekusi spausdinta knyga: traktate nurodyti puslapiai ir eilutës ið esmës sutampa su Ezopo pasakëèiø puslapiais ir eilutëmis.

Daugelis js darbinink kil i ems kio bendrij. Daryw bas pramonje jiems nauja. Anglikai kalba blogai ar i viso nemoka. Tokiomis aplinkybmis js, kaip vadovas, tikriausiai norsite suinoti, kaip umegzti su iais monmis darbo santykius.

Nustatyti, ar tà egzemplioriø ið tiesø savo ranka taisæs Mörlinas, bûtø ámanoma tik radus taisytàjá egzemplioriø. Traktato pabaigoje p.

 • (PDF) Archivum Lithuanicum 14 | Giedrius Subačius - madavaikams.lt
 • Mesti svorį aplink pečių ašmenis
 • Būdų kaip numesti mažiau pilvo riebalų

Vadinasi, pratarmë ir pasakëèios nebuvo áriðtos kartu ir galëjo plisti kaip atskiri spaudiniai ar tiesiog neáriðti lankai. Perkuhnas kandþiai kritikuoja ne tik Schultzo pratarmæ, bet ir Ruhigo sveikinimà.

Ar gali bûti pagrásti Perkuhno spëjimai dël deðimties Ezopo pasakëèiø vertimo autorystës 3. Nelingvistinës prielaidos tam neprieðtarautø. Schultzas iki priversti žiurkę mesti svorį pas Mörlinà bodëjosi lietuviø kalba ir nenorëjo dirbti lietuviðkoje parapijoje.

Jis veikiausiai lietuviðkai itin gerai ir nemokëjo, nes pratarmëje sakosi, kad prieð metus net nesirengæs tæsti lietuviø kalbos studijø. Be to, Schultzas praðo nurodyti jo klaidas, nes norás kasdien iðmokti vis daugiau. Versdamas kità deðimtá pasakëèiø, jis stengtøsi iðtaisyti pirmajame vertime pasitaikiusias klaidas. Pasakëèias versti Schultzas pradëjo paragintas Mörlino. Kunigo vietà jis gavo aisiais Gumbinës apskrityje, Nybudþiuose. Mörlino patirtis buvo visais atþvilgiais didesnë: Gumbinëje jis jau buvo iðdirbæs 34 metus, paraðæs porà traktatø apie lietuviø kalbos vartojimà ir skatinæs diskusijas kalbos klausimais.

Reikia atkreipti dëmesá á tai, jog versti pasakëèias Schultzui padëjo Gumbinës lietuviai 22tad neabejotina, kad jas vertë vieðëdamas pas Mörlinà Gumbinëje.

dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai

Ne maþiau svarbus dar vienas faktas: Ezopo pasakëèiø leidinyje nëra jokios dedikacijos ar padëkos valdovui, kaip bûdavo áprasta XVI—XVII amþiaus leidiniuose. Taigi jis veikiausiai negavo lëðø vertimui iðleisti nei ið Prûsijos karalystës iþdo, nei ið kokio nors mecenato.

Domo Kauno duomenimis, paskutinë Prûsijos vyriausybës lëðomis iðleista lietuviðka knyga — metø Naujasis Testamentas Vëliau Prûsijos Evangelikø liuteronø baþnyèios aukðtieji pareigûnai karaliaus ásakymu suburdavo vertëjø ir redaktoriø kolektyvus ir, pasinaudodami spaustuviø, knygynø ir knygriðyklø materialiniu suinteresuotumu, leido protestantø tikybai reikalingà religinæ literatûrà Kaunas Dr francis svorio netekimas charlottesville atsiliepimai pasakëèios gali bûti buvæs privatus nekomercinis leidinys.

Kadangi metais Schultzas buvo dar tik kandidatas á kunigus, tai uþ savo pinigus iðspausdinti knygelæ vargu ar galëjo. Kauno56 nuomone, leidimà veikiausiai bus parëmæs idëjinis Schultzo vadovas Gumbinës kunigas Mörlinas.

Uploaded by

Lietuviðkos knygos raida —, Vilnius: Baltos lankos, Analizuojant Perkuhno iðkeltus lingvistinius faktus dël Mörlino tarties ir jos atspindþiø Ezopo pasakëèiose, atkreiptinas dëmesys á tai, kad iðskiriami trys poþymiai: 1 minkðtøjø priebalsiø netarimas; 2 skardþiøjø ir dusliøjø priebalsiø [g] ir [k], [b] ir [p], [d] ir [t], [s] ir [z], [ð] ir [þ] neskyrimas; 3 [g] ir [j] neskyrimas.

Perkuhno paraðymas Koj±, kojai, Kraujais PerWB 2 19—20 leistø suponuoti, kad Mörlinas po palatalinio [j] tarë nesuprieðakëjusius balsius [a.

Taigi Ezopo pasakëèios galëjo bûti iðleistos jau øjø geguþæ. Ðis vertimas — vienintelë ðiuo metu þinoma Schultzo knyga. Jis ketino iðversti ir daugiau Ezopo pasakëèiø apie tai uþsimena pratarmëje, SchEP 3rtaèiau apie vertimà duomenø nëra. Taèiau jo dainø rinkinys neiðlikæs.

Prûsijos lietuviø kalboje po joto ir kitø minkðtøjø priebalsiø neprieðakiniai balsiai buvo linkæ prieðakëti. Vis dëlto Ezopo pasakëèiose Perkuhno nurodytø atvejø nëra daug. Be to, pozicijoje po vertime raðoma ne tik irbet ir bei.